Ή κυρία Άρετή Φαρμάκη Κυρατζή Εύχαριστεί

 

Δι έπιστολής της πρός τόν Σύνδεσμο,ή σύζυγος τού έκλιπόντος συμμαθητού μας,Κυρία Κυρατζή,εύχαριστεί τήν ταξη γιά τήν συμμετοχή μας στό θλιβερό γεγονός.